HD Tune Pro 5.70 portable Archives

December 9, 2021 / Rating: 4.6 / Views: 519

Gallery of Images "HD Tune Pro 5.70 portable Archives" (34 pics):

HD Tune Pro 5.70 Portable

I'd love a HD Tune Pro 5.70 Portable! Version 2.55 appears to be available portable, but that doesn't support hard drives 2 TB. I googled a few elsewhere; some sites looked particularly dangerous; I tried to download one from link to illegal software site removed by mod JTH and Chrome said it was virus-infected.

HD Tune Pro 5.70 Portable
Bạn muốn biết tình trạng sức khỏe ổ cứng của mình hiện nay như thế nào nhưng lại không rành về phần cứng. Soft HD Tune Pro có thể giúp bạn kiểm tra ổ cứng của mình đến từng sector, đo tốc độ và thông báo tình trạng ổ cứng hiện tại.Cho phép bạn kiểm tra tốc độ truyền tải dữ liệu (Transfer Rate) với 3 mức độ là tốc độ truyền tải tối thiểu (Minimum), tối đa (Maxium), trung bình (Average).

2017-2018 © kadinca.us
Sitemap